Реални новини в реално време!

КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА “МБАЛ Д-Р ДИМИТЪР ПАВЛОВИЧ” ЕООД, ГР. СВИЩОВ

06.02.2018 13:26

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 63, ал. 3 от Закона за лечебните заведения, чл. 3 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, чл. 16, във връзка с чл. 15 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия и предложение с Вх. № 1716/26.01.2018 г. от Генчо Генчев – Кмет на Община Свищов, Общински съвет – Свищов, 
Р Е Ш И:

І. Дава съгласие да се проведе конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов за срок от 3 (три) години и определя:
1.1. Обект на конкурса: конкурс за възлагане на управлението на “МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов чрез:
а) проверка на съответствието на представените от кандидатите документи с предварително обявените изисквания по точка 1.4, 1.5 и 1.6;
б) представяне от кандидатите на програма за развитие на дейността на лечебното заведение за тригодишен период;
в) събеседване с кандидатите за управление на “МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов.
1.2. Оценката по точка 1.1, буква „б” се формира въз основа на критериите по чл. 8, ал. 3 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, а именно:
▪ степен на реална приложимост на поставените цели и задачи на лечебното заведение;
▪ съответствие на проекта с нормативната уредба;
▪ съответствие на формулираните цели и задачи с вида на лечебното заведение и с предмета на дейност;
▪ анализ на здравно-демографски и здравно-икономически показатели;
▪ съответствие на разработения проект с обективното състояние на лечебното заведение;
▪ логическа структура на разработката;
▪ степен на практическо прилагане на придобитите теоретични познания.
1.3. Оценката по точка 1.1, буква „в” се формира въз основа на критериите по чл. 8, ал. 4 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, а именно:
▪ обосновано представяне на приоритетите и задачите на лечебното заведение в съответствие с националната здравна политика;
▪ степен на познаване на нормативната уредба;
▪ способност да се планират и взимат управленски решения;
▪ административни умения, професионални и делови качества;
▪ комуникативни способности и организационни способности;
▪ способност за обективни преценки и представяне на адекватно разрешение на конкретен проблем.
1.4. Изисквания към кандидатите:
а) да притежават образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, и квалификация по здравен мениджмънт или лица с образователно-квалификационна степен „магистър” по икономика и управление и с придобита образователна и/или научна степен, специалност или преминато обучение за повишаване на квалификацията по чл. 43 от Закона за висшето образование в областта на здравния мениджмънт;
б) да имат най-малко пет години трудов стаж като лекар, съответно лекар по дентална медицина, или икономист; кандидатите, притежаващи образователно-квалификационна степен „магистър” по медицина, съответно дентална медицина, да имат придобита специалност;
в) да не са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, освен ако са реабилитирани.
1.5. Необходими документи, които кандидатите за участие в конкурса следва да представят:
а) заявление за участие в конкурса;
б) автобиография;
в) документи, удостоверяващи всички обстоятелства, съгласно изискванията по точка 1.4;
г) разработена програма, съгласно точка 1.1, буква „б” на хартиен и магнитен носител.
1.6. Място и срок за подаване на документите за участие в конкурса - в деловодството на Община Свищов, гр. Свищов 5250, ул. „Цанко Церковски” № 2, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, от деня следващ публикацията на решението в един местен всекидневник, както и на интернет страницата на Община Свищов.
1.7. Темите – предмет на събеседването са следните:
1. Същност и специфика на управление на здравното заведение;
2. Организация на дейността и финансово управление на здравното заведение;
3. Етични стандарти и норми на поведение на здравното заведение;
4. Повишаване качеството на здравната услуга.
1.8. Дата, час и място на провеждане на конкурса – на следващия ден след крайният срок за подаване на документите за участие в конкурса, в 14.00 часа в зала № 18 на Община Свищов, гр. Свищов, ул. „Цанко Церковски” № 2. 
ІІ. На основание чл. 5, ал. 1 и ал. 2, във връзка с чл. 6 от Наредба № 9 от 26 юни 2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, Общински съвет – Свищов:
2.1. Назначава комисия за организиране и провеждане на конкурса за възлагане на управлението на “МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, в състав:
Председател: Пламен Петков – Зам.-кмет „БИП“;
Секретар: Любомира Петрова – Секретар на Община Свищов;
Членове: 
Представител на РЗИ – Велико Търново – д-р Евгения Недева или упълномощен от нея представител;
Юрист – Силвия Георгиева;
Общински съветник – д-р Мария Тодорова.
Резервни членове: 
Общински съветник – Джюнейт Ахмед;
Общински съветник – Валери Николов.
2.2. Определя възнаграждението на членовете на комисията по провеждане на конкурса, както следва: 
▪ на представителя на РЗИ – Велико Търново – 150 лв. (сто и петдесет лева), за сметка на “МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов;
▪ на останалите членове на комисията – спрямо вътрешните правилници на представляваните от тях институции. 
2.3. Комисията по точка 2.1 да работи при условията и по реда на Наредба № 9 от 26 юни 2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
ІІІ. Утвърждава проект на договор за възлагане на управлението на “МБАЛ Д-р Димитър Павлович” ЕООД, гр. Свищов, който е неразделна част от настоящото решение.
ІV. Настоящото решение да се публикува в един местен всекидневник и на интернет страницата на Община Свищов.
Мотиви: Прилагане на изискванията на Наредба № 9 от 26 юни 2000 година за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, издадена от Министерството на здравеопазването и чл. 16 от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Свищов върху общинската част от капитала на търговските дружества и стопанската дейност, осъществявана чрез общински предприятия.

В залата присъстват 22 общински съветници.
Гласували “За” – 21, “Против” – няма и “Въздържал се” – 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: д-р Кристиян Кирилов

Реклама
Последвайте ни