Реални новини в реално време!

От 1 март 2019 г. стартира Програма “Местни инициативи 2019”

05.03.2019 14:30

От 1 март 2019 г. стартира Програма “Местни инициативи 2019”. Програмата финансира малки проекти ​В ОБЩИНА СВИЩОВ при условията на подбор измежду подадените предложения в конкурса, при следните условия:

1.Място на изпълнение: гр. Свищов, кметства и кметски наместничества на територията на община Свищов.

2. Кандидат: инициативни групи жители или юридически лица с нестопанска цел от населените места в Община Свищов; 

3. Брой проекти: всеки кандидат може да подаде един проект;

4. Финансиране: до 50 000 лева (петдесет хиляди лева). 

Разходите трябва да са диференцирани на капиталови и/или некапиталови. 

5. Задължителен собствен и партньорски принос: минимум 10% финансов и най-малко 30% от общата стойност на бюджета на проекта;

6. Тематична насоченост на проекта:облагородяване на населените места в Община Свищов; интеграция на хора в неравностойно положение; места за отдих, спорт и развлечения; образование, култура и туризъм; рехабилитация /ремонт/ на общински пътища, улици и тротоари; защита и възпроизводство на околната среда.

7. Наличие на партньори: не е задължително, но се счита за предимство;

8. Продължителност: до 4 (четири) месеца;

9. Срок за кандидатстване: текущ, до изчерпване на средствата предвидени за Програмата, съгласно Решение № 997/31.01.2019 г., Протокол № 67 на Общински съвет - Свищов; Приложение №3 Поименен списък - 2019 г.

10. Подаване: Център за административно обслужване и информация на Община Свищов или по пощата на адрес: гр. Свищов 5250, ул. “Цанко Церковски” 2, Община Свищов, за Програма „Местни инициативи 2019”;

11. Формуляр: формулярът за кандидатстване за 2019 г. и указания за подготвянето на проектните предложения са публикувани на уеб-сайта на Община Свищов: http://www.svishtov.bg, в раздел „Общинска документация”, подраздел “Електронни документи” – подменю „Програми и проекти”;

12. Допълнителна информация: Стоян Парашкевов, Директор Дирекция„АПИОУПЕВ”, телефон: 0631 68144, стая №33 или 28.

Реклама
Последвайте ни